Referentiefuncties

Functieomschrijving

Secretaresse

  -   Algemeen    -    A.7.II
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De secretaresse II is gericht op het faciliteren van het functioneren van de manager van een grootschalige/multi-disciplinaire afdeling of de bedrijfsleider van een kleinere vestiging. Daarnaast is hij/zij gericht op het verzorgen van in- en externe informatievoorziening en operationele secretariële ondersteuning en dienstverlening ten behoeve van de afdeling/vestiging. Indeling wordt ondersteund door een NOK, waarin het verschil tussen groep 6, 7 (referentie) en 8 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
In- en externe informatievoorziening
 • verwerken van binnenkomende informatiestromen door het selecteren, ordenen en registreren van informatie en voorbereiden van te ondernemen acties;
 • aannemen van binnenkomende telefoongesprekken, zo mogelijk zelf afhandelen daarvan, doorverbinden of noteren van boodschappen/ meldingen;
 • binnen aangegeven kaders en conform afspraken verzorgen van de in- en externe informatievoorziening richting betrokkenen.
 • kwaliteit van de informatievoorziening:
 • juistheid, volledigheid, tijdigheid;
 • juiste afweging van prioriteiten, belangen.
Faciliteren van het functioneren van de manager
 • periodiek voeren van afstemmingsoverleg gericht op ondermeer het:
 • afstemmen van en informeren over stand van zaken, onder de aandacht brengen van aandachtspunten en bijzonderheden;
 • doornemen van agenda en attenderen op afspraken, te ondernemen acties e.d.;
 • maken van afspraken over te verlenen ondersteuning en daarbij te hanteren prioriteiten;
 • geven van uitvoering aan gemaakte afspraken door het effectief organiseren van activiteiten, communiceren van afspraken, etc.;
 • invulling geven aan projecten, nader specificeren van het ‘project’, opvolging geven aan overeengekomen acties, bewaken/bevorderen van tussentijdse resultaten en door anderen te leveren bijdragen;
 • vervaardigen van overzichten zodat de manager inzicht heeft/houdt in de stand van zaken m.b.t. de activiteiten/ resultaten binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsdomein, verzamelen van informatie, verrichten van berekeningen e.d.;
 • inschatten van het belang van zaken en eventueel tussentijds onder de aandacht brengen daarvan aan de manager.
 • kwaliteit van de ondersteuning in termen van:
 • juiste afweging van prioriteiten;
 • juiste afweging van belangen;
 • tijdig attenderen op relevante zaken;
 • opvolging van afspraken;
 • aansluiting op gewenste ondersteuning door de manager.
Operationele secretariële ondersteuning en dienstverlening
 • redigeren en opmaken van correspondentie, rapportages, notities e.d. aan de hand van concepten dan wel globale aanwijzingen over de inhoud;
 • voorbereiden, begeleiden en opvolging geven aan vergaderingen door o.m. het verzamelen van agendapunten, inventariseren en verspreiden van stukken, notuleren, uitwerken van verslagen en bewaken van actielijsten;
 • beheren van archieven en daartoe opbergen van stukken, completeren van dossiers, op verzoek aanleveren van informatie en tijdig opschonen van archief;
 • bijhouden van agenda en maken van afspraken binnen gegeven kader;
 • organiseren en regelen van in- en externe bijeenkomsten volgens afspraken en daartoe uitnodigen van betrokkenen, regelen van faciliteiten en voorzieningen e.d.
 • kwaliteit van de uitvoering in termen van:
 • geldende procedures;
 • regelingen;
 • gebruik systemen;
 • conform huisstijl;
 • toegankelijkheid stukken voor collega’s;
 • terugvindbaarheid van stukken;
 • tevredenheid contactpersonen.

Bezwarende omstandigheden

 • Soms eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij werken met de PC.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 4 werk- en denkniveau (bij voorkeur administratief/ secretarieel of vergelijkbaar);
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid (Nederlands);
 • mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in één vreemde taal (normale eis t.a.v. woordkeus en stijlgebruik).

Competenties / gedragsvoorbeelden

Betrouwbaar / Integer:
 • gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie;
 • komt beloften en afspraken na, staat voor wat hij zegt;
 • heeft de moed achter zijn daden te staan.
Initiatief nemen:
 • begint uit zichzelf, wacht niet af;
 • heeft vertrouwen in eigen kunnen en kwaliteit;
 • kijkt in het eigen werk vooruit en komt in actie als dat nodig is;
 • ziet als zaken (ook buiten het eigen werk) blijven liggen en pakt ze op als dat kan.
Flexibiliteit:
 • staat open voor veranderingen die anderen voorstellen;
 • schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden;
 • accepteert dat werk door anderen of omstandigheden wordt bepaald.
Oog voor detail / Nauwgezet:
 • is grondig, controleert de eigen werkzaamheden;
 • is ordelijk en werkt overzichtelijk, ook bij overdracht van werkzaamheden;
 • werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.
Samenwerken:
 • stelt het gezamenlijke belang boven het eigen belang;
 • helpt collega’s ook zonder dat ze er om vragen;
 • gaat uit van het motto ‘vele handen maken licht werk’;
 • heeft een prettige en plezierige omgang met collega’s.