Referentiefuncties

Functieomschrijving

Personeelsfunctionaris

  -   Algemeen    -    A.9.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De personeelsfunctionaris past zelfstandig de personeelsinstrumenten binnen de kaders van wet- en regelgeving en het geformuleerde P&O-beleid toe binnen een bedrijf/vestiging met ± 100 tot 150 medewerkers. Hij/zij adviseert management ten aanzien van de aanpassing van het bestaande P&O-beleid en werkt gefiatteerd beleid verder uit. De uitvoering van het P&O-beleid ligt overwegend bij het lijnmanagement. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 8, 9 (referentie) en 10 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
In- en externe informatievoorziening
 • te woord staan van medewerkers, geven van uitleg over de inhoud en toepassing van het arbeidsvoorwaardenreglement;
 • onderhouden van operationele contacten met externe instanties, afstemmen met leidinggevenden en medewerkers, verzamelen en uitwisselen van informatie.
 • juistheid gegevens;
 • inhoudelijkheid van informatie-analyse;
 • tijdigheid.
Uitvoering van regelingen en instrumenten
 • bevorderen van een consistente en juiste toepassing van de verschillende personeelsinstrumenten door het lijnmanagement;
 • bieden van ondersteuning bij het toepassen van de personeelsinstrumenten;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van leidinggevenden over personele vraagstukken;
 • coördineren, voorbereiden en zelf verzorgen van interne/externe trainingen/opleidingen.
 • conform procedures;
 • tijdigheid (doorlooptijd, reactiesnelheid);
 • tevredenheid medewerkers;
 • tevredenheid management.
Actualisering regelingen en instrumenten
 • volgen van ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving en interpreteren van interne relevante knelpunten;
 • evalueren en analyseren van interne regelingen en instrumenten;
 • formuleren van inhoudelijke voorstellen voor bijstelling/ uitwerking van regelingen en instrumenten;
 • na fiattering, implementeren van bijstelling/uitwerking van regelingen en instrumenten.
 • binnen kaders wet- en regelgeving;
 • inhoud sluit aan bij organisatiebeleid;
 • tijdig, up-to-date.
Personeelsadministratie
 • beheren van de geautomatiseerde personeelsbestanden;
 • geven van administratieve opvolging aan ziek- en hersteldmeldingen, signaleren van trends in verzuim van individuen of afdelingen;
 • beheren van archieven en daartoe opbergen van stukken, completeren van dossiers;
 • aanleveren van informatie/rapportages.
 • kwaliteit in termen van:
 • compleetheid;
 • toegankelijkheid;
 • beschikbaarheid;
 • actualiteit/betrouwbaarheid.

Bezwarende omstandigheden

 • Niet van toepassing.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur personeelswerk/P&A of vergelijkbaar);
 • kennis van werken met softwarepakketten (o.m. tekstverwerking/personeelsinformatiesysteem);
 • kennis van interne procedures en wet- en regelgeving.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Betrouwbaar / Integer:
 • gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie;
 • komt beloften en afspraken na, staat voor wat hij zegt;
 • heeft de moed achter zijn daden te staan.
Initiatief nemen:
 • begint uit zichzelf, wacht niet af;
 • heeft vertrouwen in eigen kunnen en kwaliteit;
 • kijkt in het eigen werk vooruit en komt in actie als dat nodig is;
 • ziet als zaken (ook buiten het eigen werk) blijven liggen en pakt ze op als dat kan.
Betrokkenheid:
 • is trots op zijn bedrijf en de eigen bijdragen daarin;
 • spreekt positief over zijn bedrijf;
 • voelt zich prettig bij de waarden en normen van het bedrijf.
Communiceren:
 • formuleert helder en zo dat de ander het begrijpt;
 • luistert goed en reageert op wat de ander zegt;
 • vraagt door als dat nodig is.