Referentiefuncties

Functieomschrijving

Medewerker programmering

  -   Entertainment    -    E.7.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker programmering komt voor in horeca-gelegenheden, zoals discotheken, hotels, clubs, cafés en gelegenheden waar manifestaties/producties worden georganiseerd. Hij/zij levert input aangaande producties, die (door creativiteit en inspelen op trends) in belangrijke mate de aantrekkelijkheid van het bedrijf bepalen. Hij/zij coördineert/regelt de uitvoering van producties (tot ca. 250 gasten) met eigen en ingehuurde medewerkers en middelen. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 6, 7 (referentie) en 8 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: 5 tot 20 (parttime) medewerkers (vaktechnisch).

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Aanzet en uitwerking programmering
 • bijhouden van trends en ontwikkelingen in de markt en op het vakgebied, o.a. door het regelmatig bezoeken van andere locaties (trend watching);
 • leveren van input omtrent uit te werken ideeën en opstellen van de planning voor de verschillende producties;
 • vaststellen welke artiesten, disc jockeys, light jockeys en video jockeys gaan optreden, welke decors en andere voorzieningen nodig zijn tegen welke kosten;
 • voorleggen aan de bedrijfsleiding/opdrachtgever ter fiattering.
 • actualiteit marktkennis;
 • in aansluiting op trends en doelgroep;
 • aantal conceptversies;
 • realistische prognoses/kosten.
Voorbereiding productie
 • opstellen van een draaiboek en verspreiden onder betrokkenen;
 • inkopen van artiesten en andere dienstverleners (binnen het vastgestelde budget) en maken van vaste afspraken;
 • laten produceren van decorstukken, flyers en ander promotiedrukwerk.
 • kwaliteit draaiboek (juiste mate van detaillering);
 • tijdige beschikbaarheid draaiboek;
 • binnen budget;
 • tijdige beschikbaarheid randvoorwaarden.
Voortgang productie
 • coördineren/regelen van de uitvoering van de producties (opbouw, inrichting en na afloop afbraak en opslag);
 • zorg dragen voor bekendheid met de inhoud van het draaiboek bij betrokkenen;
 • toewijzen van werkzaamheden, geven van aanwijzingen en instructies;
 • toezien op de voortgang en uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden;
 • controleren of de met externen gemaakte afspraken worden nagekomen;
 • oplossen van problemen, afstemmen met in- en externen over bijzonderheden e.d.;
 • toezien op de naleving van de voorschiften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).
 • mate van inzicht draaiboek bij betrokkenen;
 • conform voorschriften;
 • begrip instructies;
 • kwaliteit uitvoering (volgens draaiboek);
 • klanttevredenheid;
 • incidentbeheersing.
Evaluatie productie
 • evalueren van producties en verantwoorden van de realisatie van kosten ten opzichte van het budget;
 • deelnemen aan evaluatiebijeenkomsten en doen van voorstellen ter verbeteringen.
 • bruikbaarheid verbetervoorstellen;
 • realisatie binnen budget.

Bezwarende omstandigheden

 • Soms hinder van (tijds)druk bij de opbouw van producties.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 4 werk- en denkniveau;
 • kennis van trends en ontwikkelingen op het gebied van evenementen-organisatie.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Leiderschap tonen:
 • geeft medewerkers taken passend bij hun kwaliteit of ontwikkeling(snoodzaak);
 • weet wanneer anderen benaderd moeten worden om draagvlak te krijgen;
 • geeft zonder aarzeling de eigen mening en onderbouwt deze met feiten en argumenten.
Ondernemerschap:
 • weet wat (potentiële) gasten/klanten aanspreekt;
 • ruikt de kansen in de markt;
 • houdt rekening met relevante omgevingsfactoren;
 • maakt afwegingen op basis van kosten/baten analyses.
Creativiteit:
 • zoekt uitdagingen in het bedenken van nieuwe werkwijzen, producten e.d.;
 • komt met ideeën die getuigen van een grote verbeeldingskracht;
 • weet trends en ontwikkelingen te vertalen naar wezenlijk nieuwe producten/diensten.
Plannen en organiseren:
 • bakent zaken af in benodigde tijd, middelen en mensen;
 • voorziet knelpunten en neemt actie;
 • schept randvoorwaarden om zaken gedaan te krijgen.