Referentiefuncties

Functieomschrijving

Inkoper

  -   Logistiek / Inkoop / Magazijn    -    L.9.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De organisatie beschikt over een breed assortiment (± 1.000 tot 1.500) algemene ge- en verbruiksartikelen. De inkoper is verantwoordelijk voor het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van alternatieve artikelen/ leveranciers en de daadwerkelijke tactische inkoop van (een deel van) de artikelen en producten. De inkoper fungeert als assortimentsbeheerder van (een deel van) het assortiment. Hij/zij monitort leveringsprestaties en verwerkt inkoopdata tot managementrapportages. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 8, 9 (referentie) en 10 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Marktonderzoek (leveranciers, assortiment)
 • verkennen van de markt, registreren van wijzigingen aan de aanbiederkant, actueel houden van systemen, procedures en leveranciersbestanden;
 • informeren van (potentiële) leveranciers ten aanzien van product- technische en logistieke eisen;
 • actief inspelen op/signaleren van mogelijkheden of noodzaak tot leveranciers- of productwisseling;
 • doen van voorstellen voor aanpassing/invulling van het assortiment vanuit oogpunt van bedrijfspositionering en inkooptechnisch/ financieel perspectief;
 • rapporteren en toelichten van bevindingen en voorstellen naar de leidinggevende.
 • mate van inzicht in aanbieders en concurrenten;
 • beschikbaarheid van een informatienetwerk.
Tactische inkoop (contractafsluiting en -naleving)
 • opvragen en beoordelen van offertes, uitvoeren en beargumenteren van de pre-selectie en afsluiten van contracten;
 • voorbereiden c.q. voeren van onderhandelingen met zowel bestaande leveranciers (bij doorlopende en te beëindigen contracten) als met potentiële leveranciers;
 • geven van feedback, advies en begeleiding aan leveranciers in de initiële fase van de samenwerking en tijdens de contractperiode m.b.t. het logistieke proces;
 • beoordelen leveranciersperformance, onderzoeken of leveranciers (nog) voldoen aan geformuleerde SLA (leverbetrouwbaarheid, kwaliteit service, onderhoud e.d.), bespreken van bevindingen met leveranciers en maken van gerichte afspraken ter verbetering/ continuering van de performance;
 • afstemmen met gebruikers naar aanleiding van doorgevoerde wijzigingen in leveranciers/assortiment;
 • afstemmen met planning naar aanleiding van gewijzigde lead times, leverbetrouwbaarheid en algemene indruk van de samenwerking met bestaande en nieuwe leveranciers.
 • financiële bijdrage (besparing op inkoop, marktconformiteit prijzen e.d.);
 • kwaliteit inkoopcondities (service level, % bonus/promotiebijdrage, e.d.);
 • leveranciersspreiding (beperking afhankelijkheid);
 • leveranciersperformance (% naleving SLA);
 • snelheid beschikbaarheid offertes;
 • purchase lead time.
Rapportage en informatieverwerking
 • vastleggen van gegevens van inkoopgerelateerde data (prijswijzigingen, vendor-codes en overige parameters) in de geautomatiseerde systemen;
 • voeren van correspondentie met leveranciers in één of enkele westerse vreemde talen;
 • opmaken van bezoekverslagen (leveranciers), signaleren van proceswijzigingen bij bestaande leveranciers;
 • bijhouden van prestaties van leveranciers, verzamelen en verwerken van gegevens tot KPI-rapportages.
 • volledig en tijdig inzicht in data;
 • terugvindbaarheid informatie;
 • juistheid en volledigheid rapportages.

Bezwarende omstandigheden

 • Niet van toepassing.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • HBO werk- en denkniveau;
 • communicatief vaardig in 2 vreemde talen;
 • inzicht in marktontwikkelingen voor de toegewezen segmenten;
 • inzicht in rol en positie eigen organisatie en onderhandelingsruimtes.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Besluitvaardig:
 • schuift beslissingen niet voor zich uit;
 • neemt beslissingen op basis van relevante informatie;
 • neemt beslissingen binnen het eigen taakgebied en motiveert deze.
Representatief:
 • presenteert zich naar gasten/externen in lijn met het imago van het bedrijf
 • komt goed over bij anderen;
 • streeft het handelen volgens de goede manieren altijd na.
Netwerkgericht:
 • legt gemakkelijk contacten;
 • maakt effectief gebruik van contacten om zaken te regelen;
 • weet ingangen voor zichzelf te creëren;
 • werkt actief aan het onderhouden/bestendigen van de relatie.
Overtuigingskracht:
 • speelt met manieren/argumenten om anderen voor zich te winnen;
 • straalt enthousiasme en overtuiging uit voor de eigen ideeën;
 • is zelfbewust en stellig in zijn optreden.
Analytisch:
 • staat objectief en nuchter tegenover allerlei zaken;
 • heeft een scherp oordeelsvermogen;
 • onderscheidt hoofd- en bijzaken in aangereikte informatie;
 • redeneert logisch en consistent.