Referentiefuncties

Functieomschrijving

Hoofd frontoffice

  -   Frontoffice    -    FO.8.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

Het hoofd frontoffice is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de reserveringen, de serviceverlening aan gasten (balie-/receptie, sleutelbeheer en nachtaudit (24/7)), de bagagebehandeling en het toezicht op veiligheid. De focus ligt op het borgen van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en bewaken van de efficiency/productiviteit en het afdelingsrendement. Kern van het werk ligt daarmee in het opstellen van plannen/begrotingen en bewaken van de realisatie hiervan. Hij/zij voorziet in het operationele personeelsbeheer (verzuim, functioneren, werving en selectie) en draagt bij aan verbeteringen van de formule, kwaliteit en het rendement. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 7, 8 (referentie) en 9 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: 25 – 30 (parttime) medewerkers.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Personeelsbeheer
 • regelen van verlof;
 • mede selecteren van nieuwe medewerkers;
 • zorg dragen voor het (laten) opleiden/inwerken van medewerkers;
 • uitvoeren beoordelingen, toepassen van personeelsinstrumenten.
 • motivatie en inzet medewerkers;
 • (kortdurend) verzuim;
 • effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet;
 • beschikbaarheid vereiste competenties.
Optimalisatie middelen en randvoorwaarden
 • toezien op doelmatig gebruik en beheer van ruimten, inventaris, apparatuur/installaties;
 • bevorderen en uitwerken van ideeën/voorstellen voor speciale activiteiten en arrangementen; voorleggen van voorstellen aan de direct leidinggevende.
 • beschikbaarheid apparatuur/middelen;
 • aantal overgenomen plannen.
Ontvangst en serviceverlening gasten
 • optimaliseren van de personeelsinzet, beoordelen/opstellen (door chefs opgestelde) roosters, werkindeling, inzet van medewerkers in de verschillende diensten, oplossen van knelpunten;
 • begeleiden van afdelingschefs, bewaken van de uitvoering van werkzaamheden (voortgang, uitvoeringskwaliteit), bijsturen van afwijkingen;
 • afwikkelen van complexe reserveringsaanvragen, calamiteiten;
 • behandelen van klachten van gasten waarbij chefs/ medewerkers niet tot een bevredigende oplossing zijn kunnen komen;
 • toezien op de nalevering van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).
 • gasttevredenheid:
 • uiterlijke staat ontvangstruimten;
 • ontvangst, begeleiding, informatie e.d.;
 • totale frontoffice-kosten (personeel, materialen e.d.);
 • omzet uit up-selling;
 • tijdigheid/volledigheid facturering;
 • kwaliteit/snelheid melding gebreken;
 • conform HACCP- en Arbo-richtlijnen.
Jaarplan frontoffice (opzet en realisatie)
 • opstellen van plannen en concept-begrotingen (omzetten, kosten);
 • aangeven/uitwerken van benodigde capaciteiten, verbeterpunten t.a.v. de processen en dienstverlening;
 • toelichten/motiveren van plannen en in overleg met direct leidinggevende vaststellen van operationele doelstellingen;
 • bewaken van de realisatie, achterhalen en bijsturen van afwijkingen.
 • realisme ambitieniveau;
 • kwaliteit onderbouwing plannen;
 • aansluiting op beleid organisatie;
 • (mate van) realisatie conform plan.

Bezwarende omstandigheden

 • Niet van toepassing.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 4/HBO werk- en denkniveau;
 • communicatief vaardig in ten minste 1 vreemde taal;
 • kennis van de specifieke aandachtsgebieden.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Besluitvaardig:
 • schuift beslissingen niet voor zich uit;
 • neemt beslissingen op basis van relevante informatie;
 • neemt beslissingen binnen het eigen taakgebied en motiveert deze.
Plannen en organiseren:
 • bakent zaken af in benodigde tijd, middelen en mensen;
 • voorziet knelpunten en neemt actie;
 • schept randvoorwaarden om zaken gedaan te krijgen.
Coachen / Instrueren:
 • toont belangstelling voor anderen en wat hen bezighoudt;
 • weet te motiveren en enthousiast te maken;
 • geeft vertrouwen en ruimte om iets zelf te doen en fouten te maken;
 • laat anderen voorbeeldgedrag zien.
Kwaliteitsgericht:
 • corrigeert direct als niet aan de eisen wordt voldaan;
 • vraagt terugkoppeling van gasten over kwaliteit en service;
 • komt met voorstellen om zaken beter te doen.