Referentiefuncties

Functieomschrijving

Hoofd beveiliging

  -   Frontoffice    -    FO.7.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

Het hoofd beveiliging is verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid en de voorkoming van materiële en immateriële schade aan (bezittingen van) gasten, medewerkers en bedrijf. Hij/zij treedt als eindverantwoordelijke voor bewaking en beveiliging op als contactpersoon naar externe instanties. Het hoofd beveiliging behandelt in bijzondere gevallen vertrouwelijke informatie (intern en extern) en kan te maken hebben met agressief gedag van gasten/bezoekers (bij aanhoudingen). Beveiliging kent normaliter een zeer beperkte vaste bezetting welke wordt aangevuld met medewerkers van particuliere beveiligingsorganisaties. Hij/zij stuurt de ingehuurde krachten functioneel aan. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 6, 7 (referentie) en 8 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: 1 tot 2 (parttime) medewerkers, aangevuld met externen.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Operationele aansturing
 • leiden/regelen van de werkzaamheden van de medewerker (die vooral belast is met waarnemings- en surveillancetaken) en aansturen van de externe medewerkers;
 • toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).
 • begrip instructie;
 • voortgang/uitvoeringskwaliteit.
Preventieve veiligheidsborging
 • beoordelen van veiligheidsrisico’s door het controleren van voorzieningen, acts, bezoekerslijsten e.d.;
 • wegnemen van geconstateerde veiligheidsbedreigende situaties;
 • afstemmen van eventuele extra bewaking en parkeerregulering (in overleg met politie);
 • regelen van de EHBO-post-bezetting en inhuren van externe beveiliging (tot 10 medewerkers bij grote partijen);
 • waarborgen van een goede werking van brandblus- en andere veiligheidsinstallaties en periodiek (laten) testen van deze apparatuur/installaties;
 • begeleiden van preventieve inspecties door de brandweer en zorgen dat aanwijzingen van de brandweer worden doorgevoerd, na advies aan en besluit van de directie.
 • mate van inzicht in situaties;
 • tijdigheid doorgevoerde acties;
 • tijdigheid/nauwkeurigheid controles/inspecties;
 • kwaliteit afstemming externen.
Curatieve veiligheidsborging en waarheidsvinding
 • toezien op een ordelijke gang van zaken tijdens opening;
 • inventariseren van problemen aangaande veiligheid en zo nodig inschakelen van instanties en doen van aangifte;
 • nemen van maatregelen en/of (laten) doen van onderzoek:
 • verzamelen van gegevens;
 • inschakeling van de politie, instanties, autoriteiten;
 • (tijdelijk) laten installeren van detectie-apparatuur;
 • controleren van medewerkers bij vertrek e.d.;
 • laten onderzoeken van antecedenten;
 • regelen/coördineren van een correcte afhandeling van problemen.
 • veiligheidservaring medewerkers/gasten;
 • tijdig ingrijpen bij onregelmatigheden;
 • nauwkeurigheid onderzoek/controles;
 • tijdig ingeschakelde instanties;
 • minimale belasting gasten.
Formulering en borging veiligheidsrichtlijnen
 • opstellen van richtlijnen, instructies en werkvoorschriften voor medewerkers ten behoeve van veiligheid, vermijden van risico’s en veilig werken, toezien op de naleving ervan;
 • attenderen op veiligheidsrisico’s en adviseren over verbeteringen en te nemen maatregelen aan de directie.
 • effect opgestelde richtlijnen, instructies en werkvoorschriften;
 • beschikbaarheid;
 • mate van bekendheid;
 • kwaliteit advies.

Bezwarende omstandigheden

 • Vooral lopend en staand werken;
 • Enerverende werkomstandigheden bij calamiteiten en ongewenste confrontaties;
 • Kans op letsel als gevolg van molest en interventie bij veiligheidsbedreigende situaties.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 4 werk- en denkniveau;
 • beschikt over EHBO-, BHV-diploma;
 • kennis van bewakings-/beveiligingsmethodieken;
 • kennis van bedrijfsspecifieke voorschiften en reglementen.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Plannen en organiseren:
 • bakent zaken af in benodigde tijd, middelen en mensen;
 • voorziet knelpunten en neemt actie;
 • schept randvoorwaarden om zaken gedaan te krijgen.
Betrouwbaar / Integer:
 • gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie;
 • komt beloften en afspraken na, staat voor wat hij zegt;
 • heeft de moed achter zijn daden te staan.
Oog voor detail / Nauwgezet:
 • is grondig, controleert de eigen werkzaamheden;
 • is ordelijk en werkt overzichtelijk, ook bij overdracht van werkzaamheden;
 • werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.
Analytisch:
 • staat objectief en nuchter tegenover allerlei zaken;
 • heeft een scherp oordeelsvermogen;
 • onderscheidt hoofd- en bijzaken in aangereikte informatie;
 • redeneert logisch en consistent.