Referentiefuncties

Functieomschrijving

Hoofd bediening

  -   Bediening    -    B.8.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

Het hoofd bediening II komt voornamelijk voor in het grotere reguliere bedrijf waar gerechten en dranken worden geserveerd. Hij/zij stuurt de medewerkers bediening aan via tussenchefs waarbij de focus ligt op kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen (normkosten/-uren, efficiency-verbetering, formuleren en uitdragen richtlijnen) en het genereren van stuurinformatie ten behoeve van management. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de serviceverlening en advisering van gasten in alle fasen van het verblijf in het restaurant. Indeling wordt ondersteund door een NOK, waarin het verschil tussen groep 7 en 8 (referentie) wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: 75 tot 150 (parttime) medewerkers.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Personeelsmanagement
 • vaststellen van de wenselijke kwalitatieve en kwantitatieve formatie;
 • fiatteren van voorstellen voor opleidingen, promotie of ontslag;
 • beoordelen/stimuleren van directe medewerkers, voeren van functioneringsgesprekken, maken van ontwikkelafspraken;
 • verzorgen van c.q. toezien op het personeelsbeheer.
 • aansluiting op bedrijfsplan;
 • beschikbaarheid vereiste competenties;
 • flexibiliteit inzetbaarheid;
 • realisatie doelstellingen P&O-beleid.
Rapportage en verantwoording
 • zorg dragen voor een adequate administratie en het leveren van de vereiste gegevens en (management)rapportages;
 • bewaken dat de voorschriften t.a.v. AO/IC en rapportage worden opgevolgd;
 • toelichten en verantwoorden van resultaten, afwijkingen en activiteiten ter verbetering.
 • tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid;
 • onderbouwing resultaten/ afwijkingen;
 • conform richtlijnen financieel beleid.
Optimalisatie processen en dienstverlening
 • in kaart brengen structurele knelpunten (mede op basis van input medewerkers);
 • initiëren en ontwikkelen activiteiten, vaststellen van acties/reclames (in samenspraak met leveranciers);
 • evalueren van de werkprocessen en procedures, analyseren van onvolkomenheden, etc.;
 • adviseren t.a.v. de inrichting van de afdeling en verbetering van bestaande systemen en procedures;
 • na goedkeuring, implementeren van verbeteringen/aanpassingen.
 • tijdigheid opgepakte knelpunten;
 • juiste inschatting prioriteiten;
 • succes acties/reclames;
 • efficiënte/effectieve werkprocessen.
Bediening en begeleiding gasten
 • toezien op de voortgang/uitvoeringskwaliteit van werkzaamheden;
 • afstemmen van operationele zaken binnen de teams, bespreken van knelpunten, bepalen van oplossingen, te nemen maatregelen e.d.;
 • verzorgen van de noodzakelijke afstemming van processen en knelpunten tussen disciplines;
 • (laten) bewaken en uitdragen van interne procedures en externe regelgeving binnen de vastgestelde kaders;
 • toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo-, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).
 • gasttevredenheid (benadering, advies, uitstraling/presentatie);
 • kwaliteit mise en place (%tekort, tijdige bestelling/afroep e.d.);
 • financiële bijdrage (additionele verkoop, kasverschillen, spillage e.d.);
 • conform voorschriften (HACCP, presentatie);
 • efficiency planning (personeelskosten in % omzet).
Jaarplan bediening
 • opstellen van een jaarlijks afdelingsplan met budget, trends in de markt e.d.;
 • bespreken/toelichten van plannen t.b.v. verkrijging van acceptatie;
 • uitwerken van goedgekeurd plan in acties en andere activiteiten.
 • ambitieniveau;
 • kwaliteit onderbouwing plannen;
 • aansluiting op beleid organisatie.

Bezwarende omstandigheden

 • Niet van toepassing.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 4/HBO werk- en denkniveau;
 • inzicht in de (wettelijke) voorschriften op het gebied van veiligheid en (sociale) hygiëne;
 • kennis van de bedrijfsregels en kaders van de bedrijfsformule.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Leiderschap tonen:
 • geeft medewerkers taken passend bij hun kwaliteit of ontwikkeling(snoodzaak);
 • weet wanneer anderen benaderd moeten worden om draagvlak te krijgen;
 • geeft zonder aarzeling de eigen mening en onderbouwt deze met feiten en argumenten.
Plannen en organiseren:
 • bakent zaken af in benodigde tijd, middelen en mensen;
 • voorziet knelpunten en neemt actie;
 • schept randvoorwaarden om zaken gedaan te krijgen.
Representatief:
 • presenteert zich naar gasten/externen in lijn met het imago van het bedrijf
 • komt goed over bij anderen;
 • streeft het handelen volgens de goede manieren altijd na.
Kwaliteitsgericht:
 • corrigeert direct als niet aan de eisen wordt voldaan;
 • vraagt terugkoppeling van gasten over kwaliteit en service;
 • komt met voorstellen om zaken beter te doen.