Referentiefuncties

Functieomschrijving

HR manager

  -   Algemeen    -    A.11.II
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De HR manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, borgen en implementeren van het P&O-beleid binnen het bedrijf (200 tot 400 medewerkers) binnen de kaders van wet- en regelgeving in aansluiting op de ondernemingsstrategie. Hij/zij fungeert als HR-sparringpartner ten behoeve van het hoger management en is lid van het managementteam. Functionaris fungeert als P&O-functionaris voor een deel van het personeelsbestand. Hij/zij leidt de werkzaamheden binnen de eigen afdeling en stuurt hiertoe de medewerkers aan. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 10, 11 (referentie) en >CAO wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: 2 tot 5 (parttime) medewerkers.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
HRM-beleid
 • volgen van ontwikkelingen en interpreteren van interne knelpunten in samenspraak met holding/directie;
 • formuleren van voorstellen voor bijstelling van het HRM-beleid;
 • vertalen van het voorgestelde beleid naar gerichte HRM-instrumenten, (laten) uitwerken van concrete projectplannen;
 • bevorderen van draagvlak en acceptatie voor de rol en het belang van HRM binnen de organisatie;
 • verantwoorden van het gevoerde beleid, verantwoorden van uitgaven in relatie tot toegekende budgetten.
 • aansluiting op strategie;
 • aantal conceptversies;
 • mate van realisatie (aantal acties gehaald).
Beschikbaarheid en toepassing HRM-instrumenten
 • uitwerken en inbrengen van voorstellen voor invoering/ aanpassing/uitbreiding van HRM-instrumenten aan het directieteam;
 • communiceren van doorgevoerde wijzigingen aan betrokkenen;
 • bevorderen van een consistente en juiste toepassing van de verschillende personeelsinstrumenten door het lijnmanagement;
 • bieden van ondersteuning bij het toepassen van de instrumenten.
 • tijdige/budgettaire oplevering van projecten;
 • kwaliteit instrumenten;
 • kwaliteit van toepassing.
Interne communicatie
 • adviseren en ondersteunen van de directie in het overleg met en informatieverstrekking aan de betrokkenen;
 • uniformeren en bewaken van de interne communicatie en de communicatiestromen en -middelen;
 • (laten) verzorgen van de reguliere personeelsinformatie.
 • mate van tevredenheid betrokkenen (OR, management, medewerkers);
 • inzicht bij medewerkers in van belang zijnde (bedrijfs)ontwikkelingen.
Operationele HR-processen
 • toezien op voortgang en kwaliteit, stellen van prioriteiten en oplossen van zich voordoende problemen;
 • zelfstandig uitvoering geven aan de toepassing van het HR-instrumentarium voor hogere functies;
 • voeren van werkoverleg en afstemmen van relevante knelpunten;
 • bevorderen van de interne samenwerking, ook met andere afdelingen, en dat afstemming optimaal plaatsvindt.
 • kwaliteit administratie, regels;
 • doorlooptijd W&S;
 • trend in verloop%.
Personeelsbeheer
 • regelen van verlof;
 • werven en selecteren van nieuwe medewerkers;
 • zorg dragen voor het opleiden/inwerken van medewerkers;
 • uitvoeren van beoordelingen;
 • toepassen van personeelsinstrumenten.
 • motivatie en inzet medewerkers;
 • (kortdurend) verzuim;
 • effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet;
 • beschikbaarheid vereiste competenties.

Bezwarende omstandigheden

 • Niet van toepassing.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • WO werk- en denkniveau (bij voorkeur personeelswetenschappen/bedrijfskunde of vergelijkbaar);
 • kennis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied, relevante wet- en regelgeving en de sector;
 • kennis om te kunnen fungeren als professionele partner van directie en lijnmanagement.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Besluitvaardig:
 • schuift beslissingen niet voor zich uit;
 • neemt beslissingen op basis van relevante informatie;
 • neemt beslissingen binnen het eigen taakgebied en motiveert deze.
Betrouwbaar / Integer:
 • gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie;
 • komt beloften en afspraken na, staat voor wat hij zegt;
 • heeft de moed achter zijn daden te staan.
Initiatief nemen:
 • begint uit zichzelf, wacht niet af;
 • heeft vertrouwen in eigen kunnen en kwaliteit;
 • kijkt in het eigen werk vooruit en komt in actie als dat nodig is;
 • ziet als zaken (ook buiten het eigen werk) blijven liggen en pakt ze op als dat kan.
Netwerkgericht:
 • legt gemakkelijk contacten;
 • maakt effectief gebruik van contacten om zaken te regelen;
 • weet ingangen voor zichzelf te creëren;
 • werkt actief aan het onderhouden/bestendigen van de relatie.
Overtuigingskracht:
 • speelt met manieren/argumenten om anderen voor zich te winnen;
 • straalt enthousiasme en overtuiging uit voor de eigen ideeën;
 • is zelfbewust en stellig in zijn optreden.